Bizler, sabah ve akşam namazlarından sonra Haşr
sûresinin son üç ayetini okuruz. Allah’ın varlığını,
birliğini, yüceliğini hatırlar, en güzel isimleriyle O’nu
tesbih ederiz. Peygamberimiz (s.a.s)’in sabah ve akşam
bu ayetleri okuyanlara meleklerin dua edeceği
müjdesine nail olmaya çalışırız.
1

Haşr sûresinin son üç âyeti,
َۚ
ُهَو
َٰلَ
ا
َه ِ
ه
ال
َل ِ
۪ذي َا
َ
ٰ
ُ ال
ُهَو ا ّٰلل ه
“Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur” şeklindeki tevhid
ilkesiyle başlar. Her insana, bu hakikati gönülden kabul
etmesi ve Allah’a samimiyetle bağlanması gerektiğini
۪حي ُم .öğretir
ٰرَ
ٰرَ ْح هم ُن ال
ُهَو ال
َۚ
َهاَدِة
ِب َوال ٰشَ
َغْي
ْ
ve gizli, Rabbimizَ عالِ ُم ال
aşikâr olanı, görüleni ve görülmeyeni hakkıyla bilendir.
Rahmân’dır; dünyada bütün insanlara karşı çok
şefkatlidir. Rahîm’dir; âhirette ise sadece müminlere
merhamet edendir.
Mümin, Allah’ın kendisini her an ve her yerde
gördüğünün, her türlü niyetini bildiğinin farkında olarak
yaşar. Çünkü o, Rabbinin kendisine şah damarından
daha yakın olduğuna inanmıştır.

Allah Teâlâ, isimleri ile kendisini bize şöyle tanıtır.

ُمتَ َكِٰب ُر
ْ
اُر ال
َجٰبَ
ْ
ُز ال
َع ۪زي
ْ
ُمَهْي ِم ُن ال
ْ
ُم ْؤِم ُن ال
ْ
و ُس ال ٰسَ ََلُم ال
ْ ُقٰدُ
ُك ال
َمِل
ْ
ل
Yüce اَ
Rabbimiz, Melik’tir; mülkün gerçek sahibidir. Varlık da
O’nundur, yokluk da. Elimizdeki nimetleri bize emanet
eden O’dur. Mümin, sahip olduğu her nimetin kendisine
verilen bir emanet olduğu şuuruyla hareket eder. Mal ve
mülkün, makam ve mevkiin, şan ve şöhretin esiri olmaz.
Aksine gün gelip nimetin hesabını vereceğine olan
inancıyla, emanete riayet eder.
Yüce Allah Kuddûs’tür; her türlü noksanlıktan
uzaktır. Mutlak kemal sahibidir. O, Selâm’dır; esenlik,
huzur ve barışın kaynağıdır. Mümin de, başta ailesi
olmak üzere hayatının her alanında huzur ve sükûnetin
hâkim olması için gayret gösterir.
Allah Teâlâ, Mümin’dir; güven veren, kendisine
güvenenleri korkudan emin kılandır. Gönlünü açanlara
iman bahşedendir. Müheymin’dir; her şeyi görüp
gözetendir. Dünyanın türlü sıkıntıları karşısında el açıp
yalvaracağımız, sığınağımız, dayanağımız O’dur.

islami sohbet

 

O, Aziz’dir; yegâne galip, izzet ve şanın asıl
sahibidir. Cebbâr’dır; murat ettiğini her durumda icra
eden, yaraları saran, dertlere derman olan O’dur.
Mütekebbir’dir; büyüklük ancak kendisine yaraşan,
büyüklükte eşi olmayandır. O’nun karşısında herkes
ا يُ ْشِرُكو َن .acizdir
ِ َع ٰمَ
َن ا ّٰلل ه
eksiklikten türlü Herُ سْب َحا
münezzeh olan Rabbimizin eşi ve benzeri yoktur.

 

 

Haşr sûresinin son ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle
ُم َصٰوِ ُر :buyurur
ْ
ِر ُئ ال
َبا
ْ
َخالِ ُق ال
ْ
ُ ال
istediği istediğini, Allahُ هَو ا ّٰلل ه
surette, hiçbir örneği olmadan yaratandır. Varlıkların
şekil ve özelliklerini tayin edendir. Mümin, son nefesine
kadar Rabbinin lütfettiği tertemiz fıtrata sahip çıkar.
Allah nezdinde asıl değerli olanın görünüş, mal, mülk
değil, iman-ı kâmil, kalb-i selîm, amel-i salih ve güzel
ahlak olduğunu bilir. Gönlünü kin, nefret, fitne ve haset
gibi kötülüklerden uzak tutar.

ُح ْسهنى
ْ
ُء ال
ْس َاما
َْلَ
هُ ا
َ
ل En güzel isimler O’nundur. Bizler
en güzel isimleriyle Allah’a yakarışta bulunuruz.
Peygamberimiz (s.a.s), “Allah’ın doksan dokuz ismi
vardır. Kim bu isimleri öğrenip gereğiyle amel
ederek sayarsa cennete girer.”
3 buyurmuştur.
Rabbimizin Esmâ-i Hüsnâ’sının anlamını idrak edip
gereğiyle amel etmek hepimizin gayesi olmalıdır

ُم
ْ
ُز ال
َع ۪زي
ْ
َو ُهَو ال
ْر ِضَۚ
َْلَ
همَوا ِت َوا
هُ َما ِفي ال ٰسَ
َ
ve Göklerde يَُسِٰب ُح ل
yerde ne varsa hepsi Allah’ı tesbih eder, yüceltir. O,
mutlak güç, hüküm ve hikmet sahibidir. Bizlere düşen
de hem dilimizle hem de rızasına uygun hal ve
davranışlarımızla Yüce Rabbimizi tesbih etmek, O’na
boyun eğmektir.
Kıymetli Kardeşlerim!
Allah’a imanın gereği, O’na hiçbir şeyi ortak
koşmamak, O’ndan başka hiçbir gücün önünde boyun
eğmemektir. Allah’a teslimiyetin bir göstergesi olan
kulluk görevlerini asla ihmal etmemektir.
Bu mübarek cuma vaktinde hep birlikte Allah’a
gönülden niyaz edelim ve diyelim ki: Rabbimiz! Bizleri
sana hakkıyla inanan, İslam’a samimiyetle bağlanan,
Haşr Sûresinde öğrettiğin hakikatleri anlayan ve yaşayan
kullarından eyle! Kur’ân-ı Kerim’in rehberliğinden,
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa
(s.a.s)’in örnekliğinden bizleri bir an olsun mahrum
bırakma!
Ya Rabbi! Şehâdeti arzulayarak canlarından
vazgeçmeyi göze alan ve gazilik payesi ile şereflenen
kahraman gazilerimize sağlık, afiyet ve huzur dolu bir
ömür ihsan eyle!
Din, vatan ve mukaddesat uğruna canını feda eden
aziz şehitlerimize rahmet eyle!

1 Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 22.
2 Kâf, 50/16.
3 Buhârî, Şürût, 18.

 

ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİNDEN MÜMİNLERE MESAJLARı

ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİNDEN MÜMİNLERE MESAJLAR

https://www.islamisite.net/wp-content/uploads/2016/09/images.jpghttps://www.islamisite.net/wp-content/uploads/2016/09/images-150x119.jpgmuslumangencİSLAMİ SOHBETALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİNDEN MÜMİNLERE MESAJLAR,dini sohbet,islami radyo,islami site,İSLAMİ SOHBET,Maltepe pazarı
Bizler, sabah ve akşam namazlarından sonra Haşr sûresinin son üç ayetini okuruz. Allah’ın varlığını, birliğini, yüceliğini hatırlar, en güzel isimleriyle O’nu tesbih ederiz. Peygamberimiz (s.a.s)’in sabah ve akşam bu ayetleri okuyanlara meleklerin dua edeceği müjdesine nail olmaya çalışırız. 1 Haşr sûresinin son üç âyeti, َۚ ُهَو َٰلَ ا َه ِ ه ال َل ِ ۪ذي َا َ ٰ ُ ال ُهَو ا ّٰلل ه “Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur” şeklindeki...