Home » Archive for "OSMANLI İMPARATORLUĞU"

Osmanlı Kuruluşundaki Alimler

besmele,

tevhiddddddOsmanlı Devletinin kurucusu Osman Gâzi çocukluğundan itibaren büyük âlimlerin sohbetlerinde ve meclislerinde bulunur ve onların sağlam fikirleri ile hareket eylerdi.

Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gâzi çocukluğundan itibaren büyük âlimlerin sohbetlerinde ve meclislerinde bulunur ve onların sağlam fikirleri ile hareket eylerdi. Asrın mümtâz âlim ve fakîhlerinden olan Edebâlî Hazretleri’ne damad oldu. 680/1281 senesinde pederinin irtihâlinde amcaları ve büyük biraderleri mevcûd olduğu hâlde istidâd ve ehliyetiyle bey oldu.

Osman Gazi, Selçuklu devletinin bir daha kuvvetini kazanamayacak derecede zayıf kaldığını görmüş, Moğolların İslâm memleketlerini yağmalamasına pek müteessir olmuştu. Bir taraftan yanına sığınan Müslümanları iskâna çalışıyor, bir tarafdan da Bizans Devletine âit memleketlere doğru gazalar yapıyordu. Kayınpederi Mevlânâ Edebâlî de âdil ve ilmiyle amel eden âlimler yetiştirmeye çalışıyordu. …continue reading

helllooooooasasasas

Osmanlı Devletinde Dinî Hoşgörü

KCAOZP9MHCA8QCAHPCAHPDUZ2CAQS6Z2PCA43KBJ3CAN56X11CAK8Q7GTCASVFKC8CAN2TK7TCAPIH563CA9IL3KTCAD49GM6CADDNEFZCAY261JVCAODJRKPCA3TMQ4ECAOYEB9ACAW2BFI3CAUA7UU8CAI5TI8WOsmanlı Devletinde Dinî Hoşgörü
Günümüzde “hoşgörü” diye ifade edilen prensip ve anlayışa eskiden “müsamaha” deniyordu. Sözlüklerde bu kelime “görmezliğe gelme, aldırmama, bir kabahatlıya karşı şiddet göstermeyip geçivermek”1 şeklinde manalandırılmaktadır.
Bilindiği gibi Osmanlı Devleti, XIV. asrın başlarında Selçuklu-Bizans sınırlarında ortaya çıkan küçük bir beylikti. Bu beylik, kuruluşundan kısa müddet sonra büyüyerek, tarihin akışını değiştirecek derecede kudretli bir devlet haline geldi. Yeni bir din ve kültürün taşıyıcısı olarak bölgeye, İslam-Türk damgasını vurmasının sebepleri üzerinde münakaşalar hala devam etmektedir. Tarihçiler, bunu henüz izah edilememiş bir mesele olarak görmektedirler. …continue reading

helllooooooasasasas

Osmanlı Kütüphaneleri

KCAOZP9MHCA8QCAHPCAHPDUZ2CAQS6Z2PCA43KBJ3CAN56X11CAK8Q7GTCASVFKC8CAN2TK7TCAPIH563CA9IL3KTCAD49GM6CADDNEFZCAY261JVCAODJRKPCA3TMQ4ECAOYEB9ACAW2BFI3CAUA7UU8CAI5TI8WOsmanlı Kütüphaneleri

Osmanlılar’ın kitaba verdiği ehemmiyet dolayısıyla; padişahlar, valide sultanlar, vezirler, paşalar tarafından kütüphaneler yapılmıştır. Bunları yaşatabilmek için de zengin vakıflar kurmuşlardır.
Osmanlılar, yaptıkları her medresenin yanında bir de kütüphane kurmuşlardır.
“Beylikler döneminde Süleyman Şah zamanında, Şam Valisi Tire’de kendi parasıyla 10.000 dönüm toprak alıp, üzerinde Darü’l Hadîs (hadisle ilgili fakülte), Darü’l-Kurrâ (kıraatla ilgili fakülte) yaptırarak, ortasında bir de kütüphane yaptırıyor. Kitapların sayısı 11.115’tir. Eserler (altın yaldızlı, za’ferân ve kök boya) yazmalar olup, el yazmalarının içinde dünyada benzeri olmayanlar da vardırÓ(1)
III. Ahmed (1703-1730), I. Mahmud (1730-1754) ve II. Mahmud (1808-1839) devirlerinde zengin koleksiyonlar ve geniş kadrolu kütüphaneler tesis edilmiştir.
İstanbul’da müstakil kütüphane, 1639’da Köprülü Fazıl Ahmed Paşa (1635-1676) tarafından kurulan “Köprülü KütüphanesiÓdir.
Devlet tarafından kurulan ilk kütüphane ise 1882’de kurulmuş olan “Kütüphane-i OsmanîÓ olup, son ismi Beyazıd Devlet Kütüphanesi ‘dir.
XVII. Asrın sonlarında İstanbul ‘da âlimlerin kitaplarını kurulmuş kütüphanelere vakfettiklerini görüyoruz.
Sultanahmed Camii Kütüphanesi’nde o kadar çok kitap vardır ki, İslâm diyarındaki öteki pâdişah camilerinin hiçbirinde bu kadar çok, güzel ve değerli kitap görülmemiştir.
“Osmanlı İmpartorluğu’ndan kalma kütüphaneler, üç büyük kütüphanede toplandı. Bunlar Süleymaniye Kütüphanesi, Millet Kütüphanesi ve Beyazıd Kütüphanesi’dir.Ó (2)
Okur-yazar bulunan hemen her evde, her mescid ve camide bir kitaplığın bulunduğu Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında kayda değer 763 kütüphane mevcuttu. (3)
Osmanlılar’ın kuruluş devrinde, ilk padişahlar zamanında kitap ve kütüphaneden söz etmek mümkün değildir. Ancak Yıldırım Beyazıd Han (1389-1402) devrinde Eyne Bey Subaşı Medresesi’nin üst katında, Balıkesir ve Bolu’daki medreselerinde birer müstakil kütüphane vardı. …continue reading

OSMANLI DEVLETİ KURULUŞU

KCAOZP9MHCA8QCAHPCAHPDUZ2CAQS6Z2PCA43KBJ3CAN56X11CAK8Q7GTCASVFKC8CAN2TK7TCAPIH563CA9IL3KTCAD49GM6CADDNEFZCAY261JVCAODJRKPCA3TMQ4ECAOYEB9ACAW2BFI3CAUA7UU8CAI5TI8W

KURULUŞUNUN 700. YILINDA OSMANLI DEVLETİ VE BALKANLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Osmanlı İmparatorluğu’nu kurarak bir dünya devleti haline getiren, altı asıra yakın bir süre cihanda söz sahibi yapan, üç

kıta-dört iklime barış ve adaleti hakim kılan Osmanlı soyu, Oğuz Türklerinin Bozok kolunun Kayı boyuna mensuptur.

Başlangıçta dört yüz çadırdan müteşekkil Kayı aşiretini Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat, devletinin batı sınırlarını

güvence altına almak maksadıyla Söğüt ve Domaniç civarına yerleştirdi. …continue reading

 

<