Home » Posts tagged "Maltepe pazarı | islami site"

Her Uygarlığın Bir Eceli Vardır

  Her Uygarlığın Bir Eceli Vardır   Her Uygarlığın Bir Eceli Vardır Rabbimiz Kur'an'da 'Biz, bu tarihi dönemleri, insanlar arasında ondan ona devreder dururuz.' (3.140) buyurur. Bu ilahi bir yasa. Azgın Firavunlar Mısırı’na bakın. Allah'a meydan okuyan Eski Yunan'a bakın. Görkemli kisralar imparatorluğuna bakın. Doğu'nun ve Batı’nın fatihi İskender'in Makedon Uygarlığı'na bakın. Roma'ya, Bizans'a, Emeviler'e, Abbasiler'e, Cengiz'in Moğol hakimiyetine, Babürşahlar'a ve Osmanlılar'a bakın ... Dünün pek kudretli ...
helllooooooasasasas

Kabristana Girince Okunacak Dua

  Kabirleri ziyaret etmek kadın ve erkeğe menduptur. Resûlullah: “Kabir ziyareti size ahireti hatırlatır.” Buyurmuştur. Kabristana girince şöyle selam verilir:     Kabirleri ziyaret eden kimselerin Yâsin sûresini okuması müstehabtır. Ziyaret anında kabirleri çiğnememelidir. Ayakta ziyaret edip dönmelidir. Bunun böyle olması sünnettir. Selamdan sonra üç İhlas bir Fatiha okumalı, orada yatanların ruhlarına bağışlamalı sonra da şöyle dua etmelidir.     “Her kim mezarlığa girince bu selamı okursa, ...

Afetleri Defetmekİçin Okunacak Dua

Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur: 'Mâ şâallâhu lâ kuvvete illâ billâh' 'Allah-u Azze ve Celle hangi bir kula; ehli, malı ve çocuğu hakkında bir nimet verir de, o kul: 'Allah-u Teala'nın dilediği olur, kuvvet ancak Allah'ın yardımıyladır' derse, artık o kul onlar hakkında ölümden başka bir afet görmez.

Kimlere Zekat Verilir, Kimlere Verilmez

Bir kimse, kendi zekatını fakir bulunan zevcesine, usulüna (babasına, dedesine, anasına ninesine...) ve füruuna (çocuklarına, çocuklarının çocuklarına...) veremez. İddet beklemekte olan boşanmış zevcesine de veremez. Çünkü buna vereceği zekatın yararı kısmen de olsa kendisine ait bulunmuş olur. Oysa bu yarar, tamamen kendisinden kesilmiş bulunmalıdır. İmamı Azam'a göre, bir kadın da zekatını, fakir bulunan kocasına veremez. Çünkü adete göre, aralarında bir menfaat ...

Dua etmek

DUA Allah'ım, kalplerimizi imân ve Kur'ân nuruyla nurlandır. Allah'ım, bizi Sana muhtaç olduğumuzun şuuruyla zenginleştir; Senden müstağnî durma fakirliğine düşürme. Kendi güç ve kuvvetimizden teberrî ediyor, Senin havl ve kuvvetine sığınıyoruz. Bizi Sana tevekkül edenlerden kıl. Bizi nefsimizin eline bırakma. Bizi, koruyuculuğunla muhâfaza eyle. Bize ve erkek, kadın bütün müminlere merhamet et. Kulun, peygamberin, seçtiğin, dostun, mülkünün güzelliği, masnuâtının melîki ...

Rahmeti ilahi

Ebû Hüreyre radiya'llâhu anh'den rivâyet olunduğuna göre, Resûlullâh salla'llahu aleyhi ve sellem: demiştir. Ebû Hüreyre radiya'llahu anh'den şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Ben Resûlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim: Allahu Teâlâ rahmetini yüz parça yaptı da, doksan dokuz parçasını kendi yanında tuttu, bir parçasını yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle bütün mahlûklar biribirlerine acırlar (sevişirler). Hattâ kısrak (yavrusunu emzirirken) ...

 

<